Algemene voorwaarden Fitlounge

1. Definities
a. Fitlounge: Fitlounge, gevestigd te Schiedamsedijk 70 A 3011 EK Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90555678.
b. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten aangeboden door Fitlounge.
2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, diensten en leveringen tussen Fitlounge en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide partijen.
3. Lidmaatschap en Inschrijving
a. De Klant stemt in met deze voorwaarden bij inschrijving en/of gebruikmaking van diensten van Fitlounge.
b. Lidmaatschapstarieven en -voorwaarden worden vermeld in de prijslijst en/of het lidmaatschapscontract.
4. Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn en op de wijze zoals vermeld op de factuur.
b. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Fitlounge gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. Annulering en Terugbetaling
a. Annulering van geplande sessies dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden, anders kan de sessie in rekening worden gebracht.
b. Restitutie wordt slechts verleend conform het restitutiebeleid van Fitlounge.
6. Aansprakelijkheid en Gezondheid
a. Deelname aan de diensten van Fitlounge geschiedt op eigen risico van de Klant. Fitlounge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures, ongevallen of schade.
b. De Klant verklaart bij aanvang van de diensten in goede gezondheid te verkeren. Bij twijfel over de eigen gezondheid wordt geadviseerd een arts te raadplegen.
7. Gedrag en Respect
a. De Klant wordt geacht respectvol gedrag te tonen naar trainers en medeklanten. Fitlounge behoudt zich het recht voor om klanten die storend gedrag vertonen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
b. Schade veroorzaakt door de Klant aan eigendommen van Fitlounge of derden zal op de Klant worden verhaald.
8. Intellectuele Eigendom
a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, materialen en content van Fitlounge blijven eigendom van Fitlounge.
b. Het is de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Fitlounge materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
9. Privacy en Gegevensverwerking
a. Fitlounge verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacybeleid van Fitlounge is te raadplegen op www.fitlounge.nl.
10. Wijzigingen en Aanpassingen
a. Fitlounge behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, prijzen en diensten aan te passen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.
11. Toepasselijk Recht en Geschillen
a. Op deze algemene voorwaarden is het toepasselijk recht van toepassing.
b. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten tussen Fitlounge en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Door gebruik te maken van onze diensten erkent de Klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

Voor vragen of verduidelijking kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.